Wykład z elementami konwersatorium, semestr zimowy, 30 godzin, 4 punkty ECTS [moduł]

Termin i miejsce: piątek, godz. 9.30-11.00, Collegium Chemicum, Grunwaldzka 6, sala 101

Kod: 31-WK17Z04

Uwaga: pierwszy wykład 6 października br., godz. 9.30

Przyszły rozwój wiedzy będzie coraz bardziej inter- i transdyscyplinarny. Jak łatwo się przekonać jest to już rzeczywistością na przykład dla fizyków, biochemików i przedstawicieli nauk medycznych współpracujących w zakresie nanotechnologii albo w naukach kognitywnych i wielu innych podobnych projektach.

Szybki rozwój takich badań prowadzi to do przekonania, że współpraca między naukami przyrodniczymi, społecznymi i medycznymi, humanistycznymi i inżynieryjnymi, a także z innymi zainteresowanymi stronami, podejmowana w sposób kompleksowy, a nie redukcyjny, może pomóc rozwiązywać kwestie szczególnie istotne społecznie.

Obecny rozwój badań transdyscyplinarnych charakteryzuje wykładniczy wzrost publikacji, poszerzanie ich kontekstów i wzrastające zainteresowanie badaczy oraz instytucji wspierających badania. W ramach zajęć pokażemy najpierw dotychczasowy rozwój metod transdyscyplinarnych: pojawiające się w jego ramach trendy, formuły opisu problemów i społeczności, które ukształtowały trzy główne dyskursy transdyscyplinarne: transcendencyjny (oparty na idei jedności wiedzy i przekonaniu o komplementarności wydarzeń w różnych obszarach badawczych), rozwiązaniowy (oparty na przekonaniu, że złożone problemy społeczne można rozwiązywać jedynie transdyscyplinarnie) i transgresyjny (związany z krytyką istniejącego systemu wiedzy i wykształcenia i imperatywem przekraczania dominujących schematów). Te dwa ostatnie dotyczą zwłaszcza krytyki kulturowej, analizy ruchów socjopolitycznych, post-normalności naukowej i tzw. problemów destrukcyjnych. Stały się też uznanym założeniem metodologicznym w dziedzinach szczególnie intensywnych studiów interdyscyplinarnych – w tym studiów nad kulturą, studiów kobiecych i studiów nad płcią, studiów miejskich i badań interakcji fizycznych i społecznych w ekologii. Kwestiom tym, wstępnej orientacji w problemach owych trzech metod oraz prezentacji transdyscyplinarnych instytucji badawczych poświęcona będzie część wykładowa zajęć.

W części konwersatoryjnej zajmiemy się przykładowymi raportami z badań transdyscyplinarnych, a także zaproponujemy warsztatowe podjęcie dwu lub trzech wybranych (niewielkich) tematów badawczych.