Zasady zaliczania zajęć dydaktycznych Pracowni Pytań Granicznych

a. Wykłady interdyscyplinarne – egzamin
- dopuszczenie do egzaminu na podstawie obecności na wykładach
- egzamin w formie pisemnej; o formie egzaminu decyduje i oceny wpisuje koordynator / koordynatorka wykładów. Kryteria egzaminu koordynator / koordynatorka ustala ze współprowadzącymi wykłady.
b. Wykłady – egzamin
- dopuszczenie do egzaminu na podstawie obecności na wykładach
- egzamin w formie ustnej lub pisemnej; o formie egzaminu decyduje prowadzący(a) wykłady
c. Wykłady z elementami konwersatorium – egzamin
- dopuszczenie do egzaminu na podstawie obecności na wykładach i co najmniej dwu tzw. małych prac (przedstawiane pisemnie głosy w dyskusji do wybranych zajęć)
- egzamin w formie ustnej lub pisemnej; o formie egzaminu decyduje prowadzący(a) wykłady
d. Konwersatoria – zaliczenie z oceną
Ocena na podstawie aktywności na zajęciach oraz prac pisemnych i/lub referatów; o zakresie obowiązujących prac decyduje prowadzący(a).
e. Warsztaty – zaliczenie z oceną
Ocena na podstawie aktywności na zajęciach oraz prac pisemnych i/lub referatów; o zakresie obowiązujących prac decyduje prowadzący(a).
© Copyright EDUCON 2022. Design & Development by JOOMSHAPER and PPG UAM 2017 (TP)

Search