Projekt: Zintegrowana teoria maszyn społecznych. Narzędzia diagnostyczne

Autorzy i koordynatorzy:
dr Beata Anna Polak beataannapolak@gmail.com
prof. dr hab. Tomasz Polak tomaszpolak.w@gmail.com

Maszyna społeczna. Zarys pojęcia

Przyjmowane przez nas rozumienie „maszyn społecznych” wychodzi podobnie jak wszystkie wspomniane pojęcia od definicji maszyn fizycznych, poszerzając ją jednak tak, by była w stanie opisywać zjawiska z wielu poziomów rzeczywistości (od fizycznej, przez biologiczną do społecznej – włącznie z oczekiwanym poziomem metakrytycznej świadomości społecznej). Zabieg taki pozwala uzyskać syntetyczny wgląd w istotne cechy badanego zjawiska. Maszyną jest według tej poszerzonej definicji struktura, która ma dostęp do pewnego zasobu energii i używa jej, by 1’ potwierdzać, wypełniać (treścią) i usprawiedliwiać siebie samą (swój własny projekt), 2’ zapewniać sobie sukces wśród innych maszyn (przy czym sukcesem dla maszyny jest potwierdzanie jej własnego projektu przez przejmowanie zasobów / energii, do których wraz z nią pretendują inne maszyny). W przeniesieniu na rzeczywistość społeczną ujęcie takie pozwala definiować „maszynę społeczną” jako strukturę hierarchicznie grupującą ludzi i przejmującą ich życiową energię, by urzeczywistniać projekt, którym jest przejęcie i kontrolowanie (jak największej części) przestrzeni publicznej.

Dotychczasowe publikacje

2014

O potrzebie i możliwościach wypracowania zintegrowanej teorii „maszyn społecznych”

Beata Anna Polak, Tomasz Polak, O potrzebie i możliwościach wypracowania zintegrowanej teorii „maszyn społecznych”, w: Ambrozik W. (redakcja), Edukacja. Uniwersytet. Oświata dorosłych. Studia z pedagogiki ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Przyszczypkowskiemu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, str. 133-156.

2014

2016

„Fantazmatyczna maszyna Kościoła” i „pragmatyczna maszyna łupieska”: dwie największe polskie maszyny społeczne

Tomasz Polak, Beata Anna Polak, „Fantazmatyczna maszyna Kościoła” i „pragmatyczna maszyna łupieska”: dwie największe polskie maszyny społeczne, w: Przesilenie. Nowa kultura demokratyczna, pod redakcją Jacka Kołtana, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2016, str. 229-256.

2017

Maszyny społeczne – perspektywa potencjałów użycia

Beata Anna Polak, Tomasz Polak, Maszyny społeczne – perspektywa potencjałów użycia, w: Interfejsy, kody, symbole. Przyszłość komunikowania, pod redakcją Ewy Drygalskiej, Miasto Przyszłości / Laboratorium Wrocław, Wrocław 2017, str. 93-105.

2017

2017

Social machines – perspective for potentials of use

Beata Anna Polak, Tomasz Polak, Social machines – perspective for potentials of use, w: Interfaces, codes, symbols The future of communication, ed. by Ewa Drygalska, City of the Future / Laboratory Wroclaw, Wrocław 2017, str. 271-283.

© Copyright EDUCON 2022. Design & Development by JOOMSHAPER and PPG UAM 2017 (TP)

Search