Redefinicja podstawowych pojęć humanistyki w świetle wydarzenia Szoa
#

Szoa określa cały dzisiejszy system kultury, wszystkie pytania i dylematy ponowoczesności. Tymczasem zbyt silnie ciążą często jeszcze XIX-wieczne schematy heroiczno-martyrologiczne, stereotypy śmierci „godnej" i „niegodnej", postawy „bohaterskiej" i „niebohaterskiej" itp. Wydaje się stąd, że zwłaszcza tradycyjna problematyka humanizmu oraz humanistycznego myślenia o kłamstwie wymaga przypomnienia niektórych faktów związanych z Szoa oraz ich nowej interpretacji. Tylko w ten sposób można wypełnić postulat Zygmunta Baumana sformułowany w Nowoczesności i Zagładzie, by wprowadzić wnioski wypływające z Szoa do głównego nurtu naszej nauki o współczesności, zwłaszcza w zakresie zakwestionowania poglądu, że Człowiek pisany wielką literą, a wraz z nim cała idea humanizmu wyszły z Auschwitz niezranione (Imre Kertesz o „Liście Schindlera”).
Celem projektu jest zatem określenie najważniejszych elementów dzisiejszego usytuowania podstawowych pojęć humanistycznych w świetle wydarzenia Szoa, a także diagnoza skutków kulturowych. społecznych i politycznych takiego ich usytuowania. Cel ten zostanie zrealizowany przede wszystkim przez analizę i funkcjonujących do dziś, a niewystarczających do interpretacji dylematów „holokaustowych” XIX-wiecznych humanistycznych schematów heroiczno-martyrologicznych, w tym zwłaszcza dotyczących stereotypów śmierci „godnej" i „niegodnej", postawy „bohaterskiej" i „niebohaterskiej" itp.
Uzupełnieniem będzie analiza mechanizmów wpływu światopoglądowych (a także kulturowych i ekonomicznych) systemów uniwersalnych na struktury społeczne, polityczne i prawne. Chodzi o wpływy, mocą których powstają i utrwalają się struktury zorganizowanej opresji.
Projekt zostanie wykonany w dwu etapach. W etapie pierwszym poszczególni wykonawcy podejmą zadania częściowe (opisane niżej pod I.) - wyniki prowadzonych badań będą na bieżąco dyskutowane w serii seminariów wewnętrznych projektu oraz na seminariach zewnętrznych (z udziałem zainteresowanych studentów). W etapie drugim odbędzie się generalna dyskusja wniosków - w ramach sympozjum z udziałem zaproszonych przedstawicieli innych zainteresowanych dyscyplin. Na jej podstawie zostanie dokonane scalenie uzyskanego materiału i przygotowanie do publikacji, która uwieńczy projekt.

Cele partykularne poszczególnych etapów projektu i wykonawców.
#

1. Analiza narracji "zbawiających" i "ocalających" w stosunku do Szoa i propozycje reinterpretacji podstawowych pojęć (takich jak „kłamstwo” i „człowieczeństwo”) - prof. Maria Janion
#

Celem tej części projektu będzie szczegółowa analiza „zbawiających” ii „ocalających” narracji
„holokaustowych”, osadzonych w konsolacyjnych mitach chrześcijańskich (lub pokrewnych) jako fałszujących sedno i konsekwencje Wydarzenia Szoa. Krytyce podlegać będzie „zbawczy” aspekt tych narracji – usiłujących uspójnić wydarzenia Zagłady, ułożyć je w takie sekwencje, by wyprowadzić z nich konkluzję ocalającą sens dziejów ii uniwersalną moralność ludzką. Interpretacji podlegać będą następujące aspekty owych narracji:
a) Kicz prezentacji rzeczywistości obozowej - na przykładzie m.in. Listy Schindlera - mającej na celu „uratowanie” godności ludzkiej za cenę prawdy o owej rzeczywistości depczącej ww każdym zakresie ową godność. Przeciwwagą dla owego kiczu jest „narracja śmierci”, pisana z perspektywy „nie-ocalenia” (Claude Lanzmann, Szoa).
b) Mieszanie narracji – na przykładzie publikacji Eli Wiesela Noc ze wstępem konsolacyjnym Francisa Mauriaca. Rzekome pogodzenie dwóch narracji ma odsłaniać prześwitujący w wydarzeniach sens moralny.
c) Zestawienie esesmana z muzułmaninem – na przykładzie opisów z jednej strony „nadludzkiego” wymiaru egzystencji esesmana (jako figury Prawa i Czystości; esesman ma etyczne prawo do śmierci Żyda, pozostając tym samym poza tą śmiercią), z drugiej zaś „podludzkiego” wymiaru egzystencji muzułmana (jako figury Upadku, reprezentanta najniższej kasty obozowej, człowieka wyzbytego jakichkolwiek zasad wewnętrznych, uosobienia zaraźliwej śmierci, swoistego „niedotykalnego”).
d) Pojęcie „kłamstwa”, które dla Żydów stanowiło jedyną szansę przeżycia.

2. Analiza dylematów moralnych dotykających ofiary, katów i świadków Szoa w perspektywie trwałości doświadczeń i pojęć religijnych (dr hab. Gernot Weirich)
#

Pytanie wyjściowe brzmi: Jak to możliwe, że w kontekście ekstremalnych sytuacji nazistowskiego obozu koncentracyjnego religijność pozostała żywa? Czy możliwe lub niemożliwe indywidualne przezwyciężenie traumy można tak scharakteryzować przez odwołania do psychodynamicznych teorii rozwoju, że zachowania obozowe budują się na doświadczeniach wczesnodziecinnych. Jakie stąd ewentualnie wypływają wnioski dla aktualnego rozumienia zachowań i postaw społecznych.
W ramach badań zostanie sprawdzony model, którego systematyczną strukturę wyznaczają następujące fenomeny empiryczne: transcendencja religijna jako faza usensownienia, autotranscendencja i „religijne doświadczenie własnej egzystencji”, przy cczym podmiotowe oparcie egzystencji (intra nos) koreluje się z doświadczeniem świata a „wiara związana objawieniem” z obietnicą zawartą w Słowie / Orędziu (extra nos).
Z dzieł G. Junga (Inspiracja i objawienie numinosum, „innej strony”), Victora E. Frankla (Mówienie wewnętrzne), Paula Tillicha (Pochwycenie przez głębię), Etty Hillesum (Dzienniki), Anzelma Gruena i Victora Klemperera (Dzienniki 1933-1945) wydobyte zostaną elementy objaśnienia kwestii „transcendencji psychicznej”.
W końcu postawione zostaną pytania o miejsce w tym kontekście zasady „z samej łaski” jako mistycznego doświadczenia wewnętrznego oraz o to, czy może dziś istnieć teologia lub filozofia, w której nie pojawia się Auschwitz.

3. Identyfikacja elementów "uniwersalizującego myślenia eschatologicznego", odpowiedzialnych za utrwalenie struktur i zasad opresji (światopoglądowej / moralnej a także prawnej lub / i fizycznej) wobec innych (mgr Beata Anna Polak, prof. Tomasz Polak)
#

Celem jest przebadanie istniejących / proponowanych światopoglądowych (ale także kulturowych i ekonomicznych) "systemów uniwersalnych" pod kątem ich zdolności lub niezdolności do działania nieopresywnego w stosunku do osób / grup społecznych, które z własnej decyzji nie pozwalają się definiować w kategoriach takich systemów, czyli zdolności do uniknięcia działania ujętego tu terminem: „roszczenie uniwersalne”. Realia działania takich systemów posługujących się owym roszczeniem uniwersalnym (Model Zamknięty), zostaną zestawione z propozycją Modelu Otwartego unikającego tego roszczenia - nastawionego nie na założony w nim wstępnie wynik (np. określone dobro, zbawienie itp.), ale na sam zapis (ryzykownego) działania autotranscendentnej i autoograniczonej wolności. Analiza taka uzupełni i wspomoże badania literaturoznawcze podejmowane w ramach projektu.
Autorzy tej części projektu mają zamiar przebadać w pierwszej linii te mechanizmy działania systemów uniwersalnych, które przekładają się na odpowiedzialność owych systemów za przechodzenie teoretycznie zakładanych przez nie tez inkluzywistycznych (np. oczekiwanie przez pewne odłamy chrześcijaństwa zbawienia dla wszystkich ludzi) w tezy eksluzywistyczne (pozwolenie na aktywną „pomoc” w osiąganiu oczekiwanego dla kogoś dobra - np. zbawienia czy nawrócenia się / konwersji na określoną denominację religijną). Chodzi zatem zarazem o historyczną i potencjalną odpowiedzialność takich mechanizmów za dramaty ludzkości: wojny, eksterminacje poszczególnych grup ludzi, inne opresje rasowe, religijne, ekonomiczne, dotyczące płci itd. Kwestiami do szczegółowego przebadania będą także bezpośrednie skutki praktyczne działania owych mechanizmów, w szczególności w dziedzinie powstawania struktur prawa: wynaturzone procedery zwyczajowe czy legislacyjne (aż po penalizacyjne) polegające na wzmacnianiu jednostkowego i grupowego ekscesu zakłamania podtrzymującego prawa systemu uniwersalnego do poszczególnych ludzkich egzystencji.
Na tym etapie przewidziana jest ekspertyza prawna mająca na celu określenie zarówno intencji legislacyjnej jak i konkretnego wykonania prawnej definicji wolności obywateli i społeczności od roszczeń "systemów uniwersalnych". Końcowym etapem będzie odniesienie wniosków uzyskanych w powyższym zakresie do kwestii kondycji refleksji humanistycznej objętych nimi społeczności.

4. Kształtowanie pamięci, kształtowanie tożsamości: Twórczość drugiego pokolenia pisarzy izraelskich (Shoshana Ronen)
#

Ta część projektu skupia się na problemie pamięci i tożsamości w literaturze drugiego pokolenia w Izraelu. To pojęcie odnosi się nie tylko do pisarzy będących potomkami ocalonych, ale również do tych, którzy nie mają takiego elementu w ich biografii. Tak więc mogą być traktowani jako „socjologiczni synowi i córki”. Szoa stanowi integralną część ich tożsamości indywidualnej i zbiorowej. Ogólnie mówiąc ci izraelscy pisarze nie zastanawiają się nad problemem przedstawienia Szoa. Dla nich Szoa nie stanowi tabu, którego pisarz powinien unikać w fikcyjnej narracji. Czytając te teksty nie sposób pomijać różnorodności rodzajów literackich, którymi ten temat jest opisywany – od quasi-dokumentu, poprzez surrealizm do groteski.
Przeanalizowane zostaną różne teksty drugiego pokolenia celem sprawdzenia na ile Szoa stanowi główny wymiar tożsamości pisarzy Izraela i jak kształtowana jest pamięć Szoa i jak jest modyfikowana przez nich w procesie formowania tożsamości. W refleksji zostaną użyte dwa pojęcia wypracowane przez Dominica La-Caprę; „odrzucenie” (acting-out) i „przepracowanie” (working-throught) z powodzeniem zastosowane w badaniach historycznych. „Odrzucenie” ma związek z powtarzaniem, a nawet z powtarzaniem kompulsywnym. W „przepracowaniu” dana osoba stara się zdobyć krytyczny dystans do problemu by być zdolną do odróżniania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Pojęcia te zostaną zastosowane do oceny tekstów literackich, by zobaczyć jak reprezentowana przez nie pamięć jest wynikiem destrukcyjnego procesu odrzucania i w konsekwencji jest bezużyteczna w przezwyciężaniu traumy. Bądź też jest owocem konstruktywnego procesu przepracowania użytecznego do przezwyciężenia krańcowo dręczących doświadczeń umożliwiającego nowe życie. La Capra proponuje połączenie empatii i krytycznego dystansu jako zasadniczych środków nie tylko w pokonaniu bolesnej przeszłości, ale również w kształtowaniu lepszej przyszłości.
Ponadto, ponieważ pamięć Szoa postrzegać można jako zmieniający się i nieustannie stwarzany na nowo proces, w analizach pojawią się odwołania, między innymi, do pism Berela Langa, szczególnie tych, w których mowa jest o przyszłości Szoa.

5. To, co Niemożliwe. Współczesne narracje o Szoa i problem kiczu (Katarzyna Czeczot)
#

Badając współczesne narracje o Szoa (zarówno literackie, jak i wizualne), stwierdzamy, że miało miejsce pewne przesunięcie. Zamiast opozycji wyrażalne / niewyrażalne, która była kluczowa dla świadectw ocaleńców, mamy dziś raczej do czynienia z przeciwstawieniem możliwe / niemozliwe. Najbardziej oczywiste przykłady znaleźć możemy wśród narracji filmowych z lat 90., takich jak obraz Roberta Begniniego Życie jest piękne czy Pociąg życia Radu Mihaileanu.
W tej części badań podjęta zostanie praca nad literaturą i sztukami wizualnymi, tworzonymi przez artystów polskich i żydowskich. Projekty artystyczne, które zostaną omówione (David Grossmann, See: Under Love; Yael Bartana, Mary Koszmary; Joanna Rajkowska, Dotleniacz; Anna Baumgart and Agnieszka Kurant, (...); Mirosław Bałka, Winterreise ) dotykają sfery tego, co niemożliwe; opowiadają o rzeczach, zdarzeniach, obrazach, które do sfery niemożliwego przedostały się wraz z Szoa. Anna Baumgart i Agnieszka Kurant snują wizję o byciu ponad murem warszawskiego getta; projekt Rajkowskiej przesuwa jego granice; w filmie Bartany na pustym stadionie polityczny przywódca wygłasza przemówienie, w którym prosi trzy miliony Żydów, aby powrócili do Polski, w książce Grossmanna Bruno Schulz zostaje ocalony.
Ponieważ wszystkie te narracje dążą do harmonii, która w przypadku opowieści o Szoa pozostaje całkowicie nieuzasadniona, wraz z ich analizą pojawia się problem kiczu, tak jak go definiuje Theodore Adorno. Nie sposób wszak stwierdzić, że wymienione projekty anulują tragiczny wymiar; wręcz przeciwnie: wydobywają go one w sposób dogłebny i przejmujący.
Dzieje się tak może dlatego, że narracje snute wokół tego, co niemożliwe, koncentrują się jednocześnie na problematyce związanej z nieprzekraczalną granicą i wiodą nas ku kategorii „ostatecznej tożsamości”, za pomocą której Emmanuel Lévinas opisuje wyjątkowość wojennego doświadczenia żydowskiego.

6. Wymiary godności, granice człowieczeństwa w rzeczywistości obozu koncentracyjnego (Olga Orzeł)
#

„Pojęcia są tylko wyrazami” – pisał Różewicz w wierszu niepokój – „Jednako waży cnota i występek”. Literatura Szoa na wiele sposobów dowodzi, że Zagłada doprowadziła do destabilizacji i przedefiniowania pojęć związanych z zagadnieniem człowieczeństwa i natury ludzkiej, oraz kategorii moralnych. Literackie obrazy człowieka ukształtowanego przez doświadczenie totalitaryzmu przeformułowują podziały na życie godne i pozbawione godności, śmierć cywilną i bohaterską, wolność i ubezwłasnowolnienie. Z dzieł takich autorów jak Tadeusz Borowski, Imre Kertesz, Primo Levi, Elie Wiesel wyłania się portret człowieka stworzonego i wychowanego przez obóz koncentracyjny. Prowokuje on skrajnie różne oceny. Niektórzy twórcy upatrują w nim upadek jednostki, inni odnajdują realizację idei oporu wobec totalitarnego zła i pełni człowieczeństwa poprzez doświadczenie „szczęścia obozów koncentracyjnych”.
Zadaniem planowanego przeze mnie studium będzie zrekonstruowanie granic człowieczeństwa, jakie wyznaczają w swoich utworach autorzy piszący o Zagładzie. W tym celu zrekonstruuję i opiszę kategorie, które posłużyły im do postawienia tych granic. Będzie to między innymi idea godności, wolności i koncepcja zarażenia złem.

Cele wspólne projektu (ostatni etap - scalenie i publikacja)
#

Na podstawie dokonanych analiz szczegółowych zostaną zidentyfikowane te zakwestionowania podstawowych pojęć humanistycznych, które oznaczają ich nowe i inne usytuowanie na mapie pojęciowej i w konsekwencji domagają się ich reinterpretacji. W ramach dyskusji zaplanowanych na drugi etap realizacji projektu (począwszy od sympozjum, w którym przewiduje się uczestnictwo zaproszonych fachowców) zostanie następnie podjęta próba takiej reinterpretacji. Na podstawie artykułów / rozdziałów przygotowanych przez współwykonawców projektu i przez osoby zaproszone zostanie przygotowana publikacji, której obszerną część będą stanowiły także wyniki wspomnianych wyżej dyskusji podsumowujących.
Zamierzeniem zasadniczym projektu jest zatem odsłonięcie w przewidywanej publikacji realnego stanu analizowanych pojęć po świadomym rozpoznaniu skutków Szoa.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-1) was last changed on 01-lis-2011 14:24 by UnknownAuthor