Pytania graniczne?#

„Graniczność” jest perspektywą poznawczą co najmniej równoprawną wobec innych powszechnie przyjmowanych perspektyw. Obszary graniczne między różnymi źródłami poznania / dyscyplinami nauki okazują się szczególnie płodne eksploracyjnie, obiecują nowe możliwości, mimo ryzyka niepowodzeń. Dlatego jesteśmy gotowi do:

  • mierzenia się z kwestiami silnie interdyscyplinarnymi i transdyscyplinarnymi (przenoszenia stawianych pytań w obszar kompetencji różnych dyscyplin naukowych);
  • aktywnego rozumienia, że poznanie ściśle naukowe przenika się z innymi rodzajami doświadczeń (sztuka, polityka);
  • zderzania różnych obrazów świata i związanych z nimi pojęć podstawowych (wolność, prawda, sumienie, odpowiedzialność);
  • artykułowania napięć między poziomem opisu naukowego a poziomem doświadczenia osobistego i społecznego, zwłaszcza w odniesieniu do niezależności osobistej, prawa do swobodnej ekspresji przekonań i przeżyć w sferze publicznej, zasad i form instytucjonalizacji życia społecznego (nauki, polityki i religii).


© Międzywydziałowa "Pracownia Pytań Granicznych" UAM - dotyczy wszystkich własnych materiałów Pracowni i członków jej zespołu zamieszczonych na naszych stronach www.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-1) was last changed on 01-lis-2011 14:24 by UnknownAuthor